ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน
   

  โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้ทุนเพื่อการดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรฐานชีวภาพให้เป็นแหล่งรายได้และความมั่นคงของชีวิต โดยมี “วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม” เป็นกลไกที่เชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน โครงการมีแนวทางการดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม และการส่งเสริมตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ โดยเริ่มนำร่อง ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา และจะขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กันยายน 2555 - ธันวาคม 2558

ผู้สนับสนุนโครงการ::

GEF/ UNDP และ สพภ.

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส  โชติทอง

 

 

 

 
ข่าวสาร

20-21 พฤศจิกายน 2557 :

18 พฤศจิกายน 2557 :

14 ตุลาคม 2557 :

5 มิถุนายน 2557 :

5 มีนาคม 2557 :

4 มีนาคม 2557 :

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 :

13 กันยายน 2556 :

22 มีนาคม 2556 :

13 มีนาคม 2556 :

11-22 มีนาคม 2556 :

28 กุมภาพันธ์ 2556 :

7 พฤศจิกายน 2555 :

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 1. ท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง
 2. แผ่นพับวิสาหกิจชุมชนตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 3. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2556
 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรธรรมชาติบ้านบางติบ
 5. วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มน้ำพริกหอยทะเลบ้านบางติบ
 6. แชมพูสุมนไพรเหงือกปลาหมอ
 7. น้ำพริกหอยทะเล
 8. ท่องเที่ยว เชิงนิเวศชายฝั่งทะเล
 9. จาก พันธุ์ไม้ชายฝั่ง สารพันประโยชน์
 10. กะปิ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์จากชายฝั่งทะเล
 11. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
 12. แผ่นพับโครงการฯ
 13. สรุปผลการดำเนินงานปี 2555 ตำบลม่วงกลวง
 14. สรุปผลการดำเนินงานปี 2555 ตำบลบางวัน

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา