ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โรงเรียนชุมชนร่วมใจพิทักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหา
   

  โครงการโรงเรียนชุมชนร่วมใจพิทักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหา

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เป็นโครงการสานต่อจากการดำเนินงานขององค์กรท้องถิ่น คือ “ชมรมพิทักษ์ป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหา” และ “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดชุมพร” ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลปากคลองและตำบลใกล้เคียง ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานพิทักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื้นที่ 6,552 ไร่ ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

ลักษณะโครงการจะเป็นโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเกิดจิตสำนึก รวมทั้งยังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของชุมชน และเยาวชน (ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน) เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมและกำหนดแนวทางในการพิทักษ์รักษาและฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหา อันจะเป็นแบบอย่างในการร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เกิดเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหาอย่างยั่งยืน (คปอ.) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานที่ไปในแนวเดียวกัน มีการประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหา และร่วมวางแนวทางในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหาอย่างยั่งยืน
  2. เกิดแหล่งศึกษาเรียนรู้ในเรื่องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหา

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2544 - 2546

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 
ข่าวสาร
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา