ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  วิจัยฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการป่าชายเลน
   

  โครงการวิจัยฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลน

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการฯ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน ที่สังเคราะห์ และประมวลได้จากการกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์และผสมผสานกับองค์ความรู้ทางสังคมและองค์ความรู้ทางนิเวศวิทยา เพื่อสนับสนุนการจัดการป่าชายเลนที่ยั่งยืน

โดยคัดเลือกชุมชนที่มีบริบทต่างกันและตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ มาเป็นกรณีศึกษา จำนวน 6 กรณี ซึ่งชุมชนดังกล่าวได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษาด้วย ได้แก่

 1. ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
 2. ชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต
 3. ชุมชนบ้านบางติบ จังหวัดพังงา
 4. ชุมชนบ้านโคกพยอม จังหวัดสตูล
 5. ชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง
 6. ชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลกระทบต่อสังคม::

องค์ความรู้อื่นๆ และมีการใช้ผลการวิจัยครั้งนี้ ต่อยอดไปสู่การวิจัยต่างๆ ในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กรกฎาคม 2550 - มีนาคม 2551

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส  โชติทอง

 

 

 

 
ข่าวสาร
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 1. รายงานฉบับสมบูรณ์
 2. ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลน ระดับชุมชน
  1. ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
  2. ชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต
  3. ชุมชนบ้านบางติบ จังหวัดพังงา
  4. ชุมชนบ้านโคกพยอม จังหวัดสตูล
  5. ชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง
  6. ชุมชนลีเล็ด จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 3. ภูมิปัญญาสมุนไพรบ้านเปร็ดใน
 4. โปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลน
 5. โปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลน ระดับชุมชน
  1. ชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต
  2. ชุมชนบ้านบางติบ จังหวัดพังงา
  3. ชุมชนบ้านโคกพยอม จังหวัดสตูล
  4. ชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง
  5. ชุมชนลีเล็ด จังหวัด สุราษฎร์ธาน
 6. บทความภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลน (Thai/Eng)

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา