ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  ฟื้นฟูพิทักษ์ป่า ด้วยแรงประชา
   

  โครงการฟื้นฟูพิทักษ์ป่า ด้วยแรงประชา

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อหาวิธีการพิทักษ์ป่าไม้ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และหาระบบที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ภายใต้ความร่วมมือของกรมป่าไม้

ดำเนินการในพื้นที่ 2 แห่ง คือ บ้านโป่งสามสิบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี บริเวณแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และที่บ้านหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บริเวณแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว กิจกรรมหลัก คือ

  1. การปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าไม้
  2. การพัฒนาชุมชน
  3. การให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน

ผลกระทบต่อสังคม::

  • ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าอย่างเป็นรูปธรรม คือ มีส่วนร่วมในการปลูกป่าอย่างจริงจัง สามารถปลูกป่าได้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนมีความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือลดการใช้สารเคมี เพิ่มการใช้สารสกัดจากพืช และการปลูกพืชแบบผสมผสาน
  • ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการขยายพันธุ์พืช และสามารถนำไปใช้ในการเสริมอาชีพได้ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า เป็นต้น
  • ฟื้นฟูกลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตัวเองได้
  • จัดตั้งกลุ่มอาสาป้องกันรักษาป่า เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ป่าสามารถฟื้นสภาพได้และคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537 - 2540

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ITTO

 

 

 

 

 
ข่าวสาร

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา