ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
   

  โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ อันเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสร้างสรรค์สตรีสู่สังคมให้มากขึ้น โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี มุ่งสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ใน 6 พื้นที่เป้าหมายของจังหวัดน่าน ได้แก่ 1) ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 2) อบต.เปือ 3) อบต.เชียงกลางพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง และ 4) ทต.งอบ 5) อบต.ปอน 6) อบต.และ อำเภอทุ่งช้าง

ผลกระทบต่อสังคม::

  • ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
  • แนวปฏิบัติที่ดีมีการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนสังคมตระหนักและรับทราบถึงความสามารถของสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

ระยะเวลาดำเนินงาน::

4 ปี 3 เดือน (ตุลาคม 2557–ธันวาคม 2561)

ผู้สนับสนุนโครงการ::

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวิลาวรรณ น้อยภา

 

การประกวดสื่อหนังสั้น  ปี 2558

 


แบบอย่างความดี...
สตรีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 

การจัดการขยะบ้านซาววา

การจัดการป่าบ้านแคว้ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มณีพฤกษ์

โปรแกรมท่องเที่ยวมณีพฤกษ์

หนังสือภุมรี

18 สิงหาคม 2558 :
ปั่นเพื่อแม่ ด้วยรักษ์สิ่งแวดล้อม

29 มิถุนายน 2558 :
เสวนาและเปิดตัวโครงการ

27-28 มิถุนายน 2558 :
กิจกรรม "การเดินทาง...เชื่อมต่ออุดมการณ์...พิทักษ์...รักษ์ป่าเวสาลี" จ.นครสวรรค์

 
ข่าวสาร

ธันวาคม 2557 :

พฤศจิกายน 2557 :

สิ่งพิมพ์ / บทความ
  1. เอกสารสรุปโครงการ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา