ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบ BBS ด้าน GIS
   

  โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบ BBS ด้าน GIS

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อพัฒนาระบบบูเลตินบอร์ด (BBS) ด้าน GIS ของศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ในฐานะที่เป็น System Operator เพื่อให้มีศักยภาพในการเป็นบอร์ดประกาศ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารด้าน GIS อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมข้อมูล GIS ที่เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS ทั่วไป

ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมการทำงานพร้อมติดตั้งในระบบทั้งหมด พร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการดูแลและรักษาระบบ เป็นต้น

(ระบบบูเลตินบอร์ด (Bulletine Board System : BBS) เป็นระบบกระจายข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลบนบอร์ดประกาศด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีคอมพิวเตอร์หลักเป็นสถานีบริการข่าวสารซึ่งผู้ใช้บริการทุกคนสามารถที่จะส่งข้อความนำมาประกาศไว้บนบอร์ดคอมพิวเตอร์นี้ได้ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนมายังสถานีบริการข่าวสาร โดยผ่านทางโมเด็มเข้าสู่สายโทรศัพท์ เพื่อเปิดดูข่าวสารข้อมูลต่างๆ จากระยะไกล)

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ทำให้กรมฯ การนำข้อมูลสารสนเทศมลพิษทั้ง GIS และ MIS ไปใช้งานได้โดยสะดวก รวมเร็วและลดความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นของข้อมูล และได้ข้อมูลที่มีความทันสมัยเสมอ เนื่องจากการเก็บข้อมูลเหล่านี้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย Internet
  2. เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการ การดูแล และการจัดการสารสนเทศภายในกรมฯ ผ่านบริการทาง Intranet

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี 2538; 8 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 
ข่าวสาร

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา