ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการเพื่อการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรหินคาร์บอเนต (8 จังหวัด)
   

  โครงการเพื่อการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรหินคาร์บอเนต (8 จังหวัด)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อศึกษาการนำระบบ GIS ไปใช้ในการจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรหินคาร์บอเนตให้สามารถจำแนก จัดอันดับ และคัดเลือกแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาภายใต้องค์ประกอบของเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรหินปูน ในพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัด (เลย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ชัยภูมิ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี) ในการนำไปใช้พัฒนาเหมืองหินปูนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อไป

ทำการประเมินปริมาณหินคาร์บอเนตและประเมินปริมาณหินสำรองในพื้นที่โครงการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงแบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์ (ไทย/อังกฤษ) ฐานข้อมูลทรัพยากรหินปูนในพื้นที่ศึกษา ผลการวิเคราะห์ในการจำแนกหินปูน จัดอันดับความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจ และการกำหนดในการคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรหินปูน และรูปแบบในการกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการพัฒนาทรัพยากรแร่กับสิ่งแวดล้อม
  2. การประยุกต์ใช้ GIS กับระบบฐานข้อมูลทรัพยากรหินปูน ที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการกำหนดอันดับและความสำคัญในกิจกรรมด้านหินปูน และเป็นเครื่องมือในการกำหนดและบ่งชี้ความสำคัญในเชิงอุตสาหกรรม หรือ สามารถนำไปใช้ในด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ
  3. เพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างความชำนาญในการประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการบริหารทรัพยากรธรณีให้กับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2538; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมทรัพยากรธรณี

 

 

 

 

 
ข่าวสาร

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา