ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการเพื่อการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารทรัพยากรธรณี การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
   

  โครงการเพื่อการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารทรัพยากรธรณี การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

นำระบบ GIS มาประยุกต์ใช้กับการจัดการ การใช้ประโยชน์และการวางแผนการใช้ที่ดิน ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์ทรัพยกรธรรมชาติและที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาฐานข้อมูลการใช้ที่ดินปัจจุบัน ในพื้นที่โครงการโดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณีวิทยา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พัฒนารูปแบบจำลองสำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษาเช่นป่าเสื่อมโทรม การขยายตัวของเมือง การอนุญาตประทานบัตร - ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านธรณีวิทยา ธรณีสันฐาน และศักยภาพที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของพื้นที่ศึกษา

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี เรียนรู้การทำงานและการใช้เครื่องมือด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านทรัพยากรธรณี
  2. กรมทรัพยากรธรณีมีฐานข้อมูล GIS ขนาดใหญ่ โดยคลอบคลุมถึง 14 จังหวัด และฐานข้อมูลพื้นฐาน Based data ของพื้นที่ศึกษาทั้งสามจังหวัด คือกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ตาก
  3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี GIS โดยวิธีการจัดฝึกอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2539; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมทรัพยากรธรณี

 

 

 

 

 
ข่าวสาร

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ
 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา