ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  ป่าชายเลนเพื่อชุมชน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ
   

  โครงการป่าชายเลนเพื่อชุมชนและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการป่าชายเลนเพื่อชุมชน ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2548 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในปี 2549 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย สึนามิได้เข้ามาหนุนเสริมเพื่อให้กิจกรรมในพื้นที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

โครงการฯ เริ่มดำเนินงานในชุมชนเป้าหมาย 10 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง ซึ่งป่าชายเลนได้รับความเสียหายจากสึนามิ ได้แก่

ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

 1. บ้านบางกล้วยนอก
 2. บ้านแหลมนาว

ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

 1. บ้านบางครั่ง
 2. บ้านทุ่งลออง
 3. บ้านบางติบ

ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 1. บ้านเมืองใหม่
 2. บ้านนอกนา
 3. บ้านปากเกาะ
 4. บ้านทุ่งตึก
 5. บ้านบางเนียง

ผลกระทบต่อสังคม::

 1. ผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพป่าชายเลนในการป้องกันภัยธรรมชาติเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงาน
 2. เกิดรูปแบบในการจัดการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งที่เป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ได้
 3. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 4. เกิดเครือข่าย ความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำ เยาชน หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ในการวางแผนและจัดการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มิถุนายน 2548 – กรกฎาคม 2551 และ กรกฎาคม 2548 - มิถุนายน 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

Chevron

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส  โชติทอง

 

 

 

 
ข่าวสาร
 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

สิ่งพิมพ์

 1. รายงานประสบการณ์ป่าชายเลน “การฟื้นฟูและจัดการป่าชายเลนเพื่อชุมชนในพื้นที่ประสบภัย สึนามิ”
 2. คู่มือ “ป่าชายเลน: ระบบป้องกันสึนามิ”
 3. โปสเตอร์ประสบการณ์และผลงาน (Th/Eng)

บทความ

 1. การจัดการป่าชายเลนที่ยั่งยืนโดยชุมชนในประเทศไทย (Th/Eng)

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา