ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ
   

 

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ทรัพยากรน้ำ

การคืนความชุ่มชื้นให้แก่ดินเพื่อให้ระบบนิเวศป่าฟื้นตัวได้เองโดยการสร้างฝายชลอน้ำและแหล่งน้ำขนาดเล็ก การลดปนเปื้อนของของเสียและมลพิษจากชุมชนและอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำ การขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นเรื่องที่สถาบันดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่สะอาดตามการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท และให้เกิดการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่จำกัดผ่านกระบวนการการศึกษา การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ

ป่าบก

สถาบันได้ดำเนินงานการบริหารจัดการป่าไม้ (ป่าบก) อย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนมาตั้งแต่ปี 2538 ทั้งการบริหารจัดการแนวกันชน การพัฒนาอาชีพเสริมของชุมชนเพื่อลดทอนการใช้ทรัพยากรจากป่า การใช้กระบวนกลุ่มเพื่อกำหนดกรอบกติกาของชุมชนในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่า โดยมีพื้นที่ดำเนินงานทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก จนสามารถจัดตั้ง เครือข่ายเฝ้าระวังป่าไทย ขึ้นในปี 2542 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการป่าของชุมชน

ป่าชายเลน

หลังเกิดภัยสึนามิในปลายปี 2547 สถาบันจึงได้ผ่องถ่ายประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการป่าข้างต้นสู่การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนร่วมกับชุมชนชายฝั่งที่ประสบภัย
สึนามิในจังหวัดพังงาและระนองมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จนสามารถฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่ง รวมทั้งสามารถสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถให้ชุมชนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการกลุ่มภายในชุมชนร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น การสำรวจทรัพยากรภาคสนาม การจัดเก็บ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้จัดทำแผนดังกล่าวและดำเนินการตามแผนงานนั้น

รวมทั้งร่วมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมและกองทุนหมุนเวียนของชุมชนและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จากการปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าวทำให้สถาบันใช้เป็นฐานต่อยอดผลิตงานวิจัยในเชิงประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งเป็นการจัดการความรู้ในลักษณะผ่องถ่ายความรู้เชิงแฝงเร้นของชุมชนท้องถิ่นให้กลายเป็นความรู้เชิงประจักษ์สำหรับสังคมในวงกว้าง และในปี 2552-2553 สถาบันได้รวบรวมประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่และข้อมูลด้านการปรับตัวและลดผลกระทบจากภัยพิบัติของชุนชนชายฝั่งเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลดำเนินงานด้านความมั่นคงของระบบนิเวศและชุมชนชายฝั่งต่อไป

ปัจจุบัน สถาบันได้ต่อยอดผลผลิตที่ได้จากโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนให้ครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรป่าอื่น ๆทั้งป่าบกและป่าชายหาดที่มีพื้นที่และระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ป่าชายเลนในโครงการข้างต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการร่วมมือกับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมระบบนิเวศที่ต่างกันแต่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ในขอบข่ายเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งได้เริ่มต้นดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งในลักษณะเจาะพื้นที่เฉพาะจุดโดยใช้หลักการนิเวศวิทยาและมิติทางสังคมและเศรษฐกิจของเฉพาะพื้นที่นั้นเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

การทำงานทั้งหมดที่ผ่านมาไม่อาจกล่าวได้ว่า สถาบันเป็นผู้ดำเนินการเพียงองค์กรเดียว  แต่เป็นการร่วมมือ ประสานงาน ประสานแรง และประสานใจจากทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของระบบนิเวศ คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ คุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับสถาบันเพื่อช่วยให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร  ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ

 
 
ข่าวสาร


แบบอย่างความดี...
สตรีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 

การจัดการขยะบ้านซาววา

สิ่งพิมพ์ / บทความ

อ่านได้ที่ : www.ebooktei.org

 1. บทความบ่มเพาะต้นกล้าเพื่อป่าต้นน้ำ
 2. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ ในภาวะน้ำท่วม
 3. การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ ในภาวะน้ำท่วม
 4. ความมั่นคงของระบบนิเวศและชุมชนชายฝั่ง ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ
 5. Secure Coastal Ecosystems, Secure Communities in Tsunami-affected Areas
 6. แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่องจาก
 7. แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่องไผ่
 8. กฟผ. ฟื้นฟูป่า สู่ความสมดุลทางธรรมชาติ
 9. จากลูกไม้...สู่ป่าใหญ่ บทเรียนจากโครงการปลูกป่าการเฉลิมพระเกียรติฯ
 10. เล่ม13 – ป่าไม้กับพลังงาน
 11. ความมั่นของระบบนิเวศและชุมชนเกาะคอเขา
 12. การฟื้นฟูภูมินิเวศ ป่าไม้ กรณีศึกษาการจัดการภูมินิเวศ จากภูเขาถึงทะเล
 13. การฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเกาะคอเขา, 2553
 14. Tsunami Impact on Mangrove Ecosystem, 2552
 15. การฟื้นฟูและจัดการป่าชายเลนเพื่อชุมชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ ประเทศไทย, 2552
 16. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฝั่งอันดามัน), 2551
 17. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สงวนรักษา 80 ล้านชีวิตความหลากหลายของสัตว์น้ำ, 2551
 18. ป่าชายเลน ระบบป้องกันภัยสึนามิ,2550
 19. การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (Coastal zone management), 2539
 20. แนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังประสบภัยสึนาม
 21. คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพื้นฟูท้องถิ่นหลังประสับภัยพิบัติ

 

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา