ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ บทเรียน และผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   

  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ บทเรียน และผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ บทเรียน และผลสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ บทเรียนและผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

1) มีองค์ความรู้/บทเรียน และผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มิถุนายน - ธันวาคม 2556

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส  โชติทอง

 

 

 

 
ข่าวสาร
 


สิ่งพิมพ์ / บทความ
  1. หนังสือ “จากต้นสายสู่ปลายน้ำ”
  2. วีดิทัศน์ผลการศึกษาการถอดองค์ความรู้ บทเรียน และผลสำเร็จของโครงการ ฯ
  3. ชุดนิทรรศการที่มีฯ
  4. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ฯ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา