ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการการจัดทำรายงานสถานการณ์มหาสมุทรและชายฝั่งทะเลแห่งชาติ
   

  โครงการการจัดทำรายงานสถานการณ์มหาสมุทรและชายฝั่งทะเลแห่งชาติ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ตามที่ประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการต่อยอดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก (GEF/UNDP/PEMSEA Project on Scaling Up the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Sea of East Asia: SDS-SEA) กับ หุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเอเชียตะวันออก (Partnership on Environment Management of the Sea of East Sea: PEMSEA) ซึ่งแผนดำเนินงานงานภายใต้โครงการฯ ระบุให้ประเทศไทย ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์มหาสมุทรและชายฝั่งทะเลแห่งชาติ (Technical Working Group on National State of Oceans and Coasts: TWG on NSOC) และนำเสนอรายงานฯ ในที่ประชุมสมัชชาทะเลเอเชียตะวันออก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การจัดทำรายงานสถานการณ์มหาสมุทรและทะเลชายฝั่งแห่งชาติของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อทราบถึงสถานะของฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลของไทย การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเล ทั้งทรงตรงและทางอ้อม และเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลกับประเทศสมาชิกของหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเอเชียตะวันออก (Partnership on Environment Management of the Sea of East Sea: PEMSEA) ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ ข้อริเริ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (Blue Economy) ซึ่งการจัดทำรายงานจะจัดทำตามกรอบโครงร่างเนื้อหารายงานเดียวกันของทุกประเทศสมาชิก PEMSEA โดยใช้ข้อมูลอย่างน้อย ปี 2558

ระยะเวลาดำเนินงาน::

28 มีนาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ผ่าน กองทุนหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเอเชียตะวันออก (PEMSEA Resource Facility)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวิไลลักษณ์ สุรพฤกษ์

 

 

 
ข่าวสาร

ดาวน์โหลด

The Second Draft of National State of the Oceans and Coasts Report for Thailand (NSOC Report)

แบบแฟอร์มแสดงความเห็นต่อร่างรายงานฯ ฉบับที่ 2 (.doc)
แบบแฟอร์มแสดงความเห็นต่อร่างรายงานฯ ฉบับที่ 2 (.pdf)

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา