ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการประเมินระบบนิเวศป่าและเกษตรเชิงเดี่ยวในจังหวัดน่าน (SGA-NAN)
   

  โครงการประเมินระบบนิเวศป่าและเกษตรเชิงเดี่ยวในจังหวัดน่าน (SGA-NAN)  

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับการอยู่ดีมีสุขของประชาชน ด้วยการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจน พร้อมเสนอภาพอนาคตและทางเลือกในการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม

โดยได้เข้าไปดำเนินใน พื้นที่เป้าหมายในจังหวัด คือ ลุ่มน้ำยาว2 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่ามีสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์เชิงนโยบายของจังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญต่อการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการลุ่มน้ำย่อย ในลุ่มน้ำดังกล่าว

ผลกระทบต่อสังคม::

  • เชื่อมโยงสู่นโยบายระดับจังหวัด โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร จ.น่าน
  • เชื่อมโยงสู่การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา โดยการใช้ข้อมูล สถานการณ์ และข้อเสนอจากการระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนมากขึ้น
  • นำแนวคิดด้านบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) เข้าแนวคิดสู่การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการอนุรักษ์คุณค่าของระบบนิเวศลุ่มน้ำ (payment for ecosystem services-PES) มาสนับสนุนการัจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มิถุนายน 2553 – ธันวาคม 2555

ผู้สนับสนุนโครงการ::

UNDP

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวิลาวรรณ น้อยภา

 

 
ข่าวสาร

สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา