ผลงาน   >>  ทรัพยากรธรรมชาติ  >>  โครงการฟื้นฟูด้านป่าไม้ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ
   

  โครงการฟื้นฟูด้านป่าไม้ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2558

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิเมื่อปลายปี 2547 โดยการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนให้เป็นฐานในการดำรงชีวิตต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการปลูก การขยายผล และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นพืชโตเร็ว และเป็นที่ต้องการนำมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชุมชนชายฝั่งในการทำการประมงและใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราว รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

โครงการดำเนินงานใน 4 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ อ่าวกะเปอร์ จ.ระนอง ชายฝั่ง คุระบุรี จ.พังงา เกาะคอเขา จ.พังงา และชายหาดคึกคัก จ.พังงา

ผลกระทบต่อสังคม:: 

  1. สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น มีการรวมกลุ่ม กำหนดกฎระเบียบ และดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างชัดเจน
  2. ขยายผลการเรียนรู้เรื่องไม้ไผ่และจาก ไปสู่ชุมชนชายฝั่งต่างๆ ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กันยายน 2552- มกราคม 2555

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ITTO และ กรมป่าไม้

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส  โชติทอง

 
 
ข่าวสาร
กิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านทุ่งรัก ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
กิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านเมืองใหม่ ณ ป่าชายเลนบ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจวัดธาตุคาร์บอนป่าชมชนคลองโตน” บ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
MFF ประเทศศรีลังกา ดูงานการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน
ศึกษาดูงาน "ป่าชุมชน คนรักษ์น้ำ"
กิจกรรม "ปลูกป่าชายเลนบ้านปากเกาะ"
กิจกรรม "ปลูกจากบ้านบางหิน"
กิจกรรม "เขาบ่อไทร"
กิจกรรม "ปลูกป่าชายเลนบ้านแหลมนาว"
กิจกรรม "จิตอาสาปลูกป่าวันเด็ก"
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"
กิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
ศึกษาดูงาน "วิถีพอเพียง"
คณะกรรมการบริหารโครงการฯเยี่ยมชมพื้นที่ จ.พังงา - จ.ระนอง

สิ่งพิมพ์ / บทความ
  1. ความมั่นคงของระบบนิเวศและชุมชนชายฝั่ง ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ
  2. Secure Coastal Ecosystems, Secure Communities in Tsunami-affected Areas
  3. แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่องจาก
  4. แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่องไผ่
  5. แผ่นพับหอยขาว-หอยหวาน

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา