ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษโรงงาน
   

  โครงการการประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษโรงงาน

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยใช้วิธีกำหนดมาตรฐาน และควบคุมการบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่กำหนดมีทั้งมาตรฐานของเสียที่ทิ้งและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคือการควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาของสถาบันต่างๆ ในหลายโครงการ พบว่ากฎหมายมีอยู่เพียงพอแต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่การบังคับใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ทำให้มีการหลีกเลี่ยงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ทำให้ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บุคลากรและงบประมาณของภาครัฐมีอย่างจำกัด

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี จึงได้มีแนวคิดที่จะนำกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า “ผู้ก่อปัญหามลพิษ จะต้องเป็นผู้รับภาระในการบำบัดและกำจัดมลพิษ” ดังนั้นทางกรมฯ จึงได้ให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยศึกษาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวมและเฉพาะกลุ่มและศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ โดยทำการศึกษาอย่างละเอียดในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษอย่างมาก อันได้แก่ โรงงานฟอกหนัง โรงงานน้ำมันปาล์ม และโรงงานปลากระป๋อง

ผลกระทบต่อสังคม::

  • การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในการจัดเก็บค่าปล่อยมลพิษและค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการมลพิษ และให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงผลกระทบทางด้านบวกและลบที่จะเกิดขึ้น
  • คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการมลพิษ
  • กำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และจัดเตรียมแนวทางในการลดมลพิษ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่
  • ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นำผลการศึกษาไปปรับแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ปรับองค์กรภายในโดยสร้างเป็นส่วน EI เพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้จัดทำการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่โรงงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2547; 19 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

GTZ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา