ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การศึกษาและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ควบคุมมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร
   

  โครงการการศึกษาและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ควบคุมมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำฟาร์มสุกรก่อให้เกิดน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำทิ้งเหล่านี้มีความสกปรกสูงประกอบกับการขยายตัวจากกิจกรรมภายในครัวเรือนเป็นกิจกรรมเชิงอุตสาหกรรมซึ่งนอกจากจะทำให้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรมลงแล้วยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ เพื่อให้การควบคุมมลพิษจากกิจกรรมทางการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมควบคุมมลพิษจึงได้มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการปัญหามลพิษและแนวทางการดำเนินการรวมทั้งรูปแบบที่เหมาะสมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งคณผู้ศึกษานอกจากจะได้เสนอมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์และด้านกฎหมายสำหรับการจัดการมลพิษจากกิจกรรมการการเกษตรของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสุกรและเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดแล้ว ยังได้เสนอมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้งสุกรและเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาน้ำจึดแล้ว ยังได้เสนอมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงหรือการสนับสนุนข้อมูลแก่เกษตรกรโดยตรงเป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  • ผลของการศึกษาพบว่า มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงสุกร แต่ยังไม่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงปลา (ในระยะ 5 ปี)
  • จัดให้มีการจัดฝึกอบรมด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดและประมงจังหวัดเพื่อให้เป็นพื้นฐานความรู้ หากมีการประยุกต์ใช้ในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2547; 12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

PCD

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา