ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การศึกษาแนวโน้มการนำของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย
   

  โครงการการศึกษาแนวโน้มการนำของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการกำจัดและทำลาย ดังนั้นถ้าหากสามารถนำของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ใหม่ ก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และลดต้นทุนการผลิตซึ่งปัจจุบันวัตถุดิบบริสุทธิ์มีราคาสูงขึ้น แต่การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยม ซึ่งอาจจะเกิดจากอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มในการนำของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ใหม่ เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ประกอบในการวางนโยบายหรือแผนการจัดการของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และช่วยกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเล็งเห็นประโยชน์และแนวทางการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลลัพธ์ของโครงการได้ประมวลเรื่องทั้งหมดจากปัญหาและแนวทางการศึกษาและจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นเวลา 3 ปี ในการดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จริงระหว่างโรงงานเพื่อนำของเสียไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบของอีกโครงการหนึ่ง และเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้แก่โรงงานและบุคคลที่สนใจด้านการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2547; 3 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

NEDO

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา