ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การวางระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนสิ่งแวดล้อมสำหรับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
   

  การวางระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนสิ่งแวดล้อมสำหรับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เพื่อวางระบบสารสนเทศ ในการวางนโยบายและแผน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยระบบจะต้องสอดคล้องกับระบบของกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสามารถประสานเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานในส่วนกลางและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้ระบบ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติถึงระดับบริหารให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจระบบที่วางไว้ และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศเชิงพื้นที่ให้ทันสมัยได้

ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ไทย/ อังกฤษ) มีข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นระบบที่ช่วยในการตัดสินใจ พจนานุกรมข้อมูล ฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้พร้อมข้อมูล GIS ของโครงการที่ศึกษา และการจัดอบรมเจ้าหน้าที่

เป็นโครงการนำร่อง เพื่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการด้านต่างๆ เช่นลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชายฝั่ง พื้นที่มรดกโลก พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  • เจ้าหน้าที่ของ สผ. จะเกิดแนวความคิด ความเข้าใจการทำงานของ GIS ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การบุกรุกทำลายป่าอนุรักษ์
  • สร้างระบบ GIS เพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ และอย่างต่อเนื่อง
  • ออกแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการวางระบบเชื่อมโยงภายใน สผ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2536; 12 เดือน

ผู้สนับสนุน::

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา