ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การศึกษาและวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการแปลข้อมูลดาวเทียมสำหรับการจัดทำแผนที่พื้นฐานการติดตามสถานการณ์หรือแนวโน้มที่สำคัญ
   

  การศึกษาและวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการแปลข้อมูลดาวเทียมสำหรับการจัดทำแผนที่พื้นฐานการติดตามสถานการณ์หรือแนวโน้มที่สำคัญ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาจัดทำการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาโครงข่ายถนน เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาของแหล่งน้ำและถนนจำนวนครัวเรือน จำนวนประชากรที่มีน้ำกิน/น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรทั้งที่เพียงพอและขาดแคลนน้ำ

การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านแหล่งน้ำศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหา

เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม ปริมาณน้ำกิน/น้ำใช้และศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงข่ายถนนของพื้นที่ศึกษา 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก เพชรบุรี และสุรินทร์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลระบบงาน GIS ต่อไปได้

ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และการติดตั้งฐานข้อมูลและระบบงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้สามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้สมบูรณ์ เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  • สามารถแก้ปัญหาและจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาแหล่งน้ำกิน/น้ำใช้ บ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำตื้น อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น สระน้ำ ระบบประปา ถังเก็บน้ำฝน โอ่ง การขุดลองลำน้ำธรรมชาติ
  • รู้สภาพทั่วไปของแหล่งน้ำ สภาพปัญหา และศักยภาพของการมีน้ำใช้ทั้งแหล่งน้ำบนดินและใต้ดิน ภายในพื้นที่ที่กำหนด ผลกระทบต่อสังคม
  • ทราบถึงจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำกินน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร และที่ขาดแคลน
  • พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการคมนาคม ขนส่งได้ทุกฤดูกาลและเป็นโครงข่ายติดต่อเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงข่ายถนนโดยการใช้ระบบ GIS

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537; 12 เดือน

ผู้สนับสนุน::

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา