ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การสำรวจและจัดหาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งกำเนิดมลพิษและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
   

  การสำรวจและจัดหาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งกำเนิดมลพิษและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

จัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งประกอบด้วย การสำรวจเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อที่ตั้งและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ และการจัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น ๆ ในรูปของระบบข้อมูล GIS

จัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายลักษณะการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำปริมาณความสกปรกจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ลงสู่แม่น้ำและความสามารถในการรองรับน้ำเสียของแหล่งน้ำ

จัดทำแผนปฏิบัติการพื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และยกระดับมาตรฐานของแหล่งน้ำให้ดีขึ้นในช่วงเวลา 20 ปีข้างหน้า

กำหนดแผนการลงทุนจัดการน้ำเสียโดยละเอียดพร้อมขั้นตอนและกำหนดเวลาการดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งน้ำให้ดีขึ้นใน 5-20 ปีข้างหน้า

สร้างความเข้าใจในระบบการจัดการแหล่งน้ำและการจัดการน้ำเสียให้ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในการป้องกันคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

ขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง ประกอบด้วย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำน้อย (ไม่รวมลุ่มน้ำเพชรบุรี)

ผลผลิตของโครงการ ได้แก่ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร(ไทย/อังกฤษ), ข้อมูล GIS ทุกลุ่มน้ำภาคกลาง, แผนปฏิบัติการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำและจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  • แผนการลงทุนจัดการน้ำเสียโดยละเอียดพร้อมขั้นตอนและกำหนดเวลาการดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งน้ำให้ดีขึ้นใน 5-20 ปีข้างหน้า
  • มีแผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งกำเนิดน้ำเสีย แหล่งรองรับน้ำเสีย ลำน้ำสาขาต่างๆ และบัญชีรายละเอียด ของแหล่งกำเนินน้ำเสีย พร้อมทั้งขนาด และปริมาณน้ำเสียและปริมาณของเสีย
  • สร้างความเข้าใจในระบบการจัดการแหล่งน้ำและการจัดการน้ำเสียให้ปะชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537; 18 เดือน

ผู้สนับสนุน::

กรมควบคุมมลพิษ

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา