ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูล
   

  การสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูล

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

สำรวจ รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิม และเก็บข้อมูลปัจจุบันในด้านขนาด จำนวน ประเภทและที่ตั้งของ แหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งชนิดและปริมาณมลพิษที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิดในเขตควบคุมมลพิษ สงขลา-หาดใหญ่ และภูเก็ต ให้อยู่ในระบบ GIS

จัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงจำนวน ประเภท และขนาดของแหล่งกำเนิดมลพิษ พร้อมทั้งสำรวจสภาพแวดล้อมและความสามารถในการองรับของเสีย ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษให้อยู่ในระบบ GIS

ประเมินสถานการณ์ภาวะมลพิษ ความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขต ควบคุมมลพิษ กำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงาน ระบบ GIS ได้จริง - ผลผลิตของโครงการ เช่น บัญชีรายละเอียดแสดงจำนวน ประเภท ขนาดที่ตั้ง ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ไทย/อังกฤษ) คู่มือกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมฯ เป็นต้น

ผลกระทบต่อสังคม::

  • สามารถประเมินสถานการณ์ภาวะมลพิษ ความรุนแรงของปัญหา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและศักยภาพในการรองรับของเสียของพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ สงขลา-หาดใหญ่ ภูเก็ต
  • นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและเก็บข้อมูลของแหล่งกำเนิดมลพิษและอื่นๆ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประเมินสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆทั้งในด้านน้ำ อากาศ เสียง สารพิษและกากของเสีย ความรุนแรงของปัญหา ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความสามารถในการรองรับของเสียประเภทต่างๆ ของพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2537; 10 เดือน

ผู้สนับสนุน::

กรมควบคุมมลพิษ

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา