ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การศึกษาการประยุกต์ใช้กลไกทางการตลาดเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   

  โครงการการศึกษาการประยุกต์ใช้กลไกทางการตลาดเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการคัดเลือกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (MBIs) ที่เหมาะสม เพื่อนำมาเป็นนโยบายระดับชาติของรัฐ โดยมอบหมายให้บริษัท AEA Technology ร่วมกับ Harvard Institute for International Development (HIID) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญในประเทศเป็นผู้ร่วมดำเนินการศึกษา

โครงการได้มีเป้าหมายหลัก 3 ประเด็น คือ (1) เพื่อศึกษาหา MBIs ที่เหมาะสมที่สุดกับประเทศ (2) เพื่อค้นหาอุปสรรคด้านกฎหมาย กฎระเบียบ องค์กร และการเงิน ต่อการนำ MBIs ไปใช้ และ (3) เพื่อเสนอและกำหนดวิธีการนำ MBI ประเภทต่างๆ ไปใช้เป็นโครงการนำร่อง อันจะทำให้รัฐบาลมีความมั่นใจใน MBIs และทำการปฏิรูปด้านต่างๆ ที่จำเป็นก่อนที่จะทำการเพิ่มหรือปรับนโยบายเดิม ในการศึกษาครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้นำปัจจัยวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมาพิจารณาประกอบด้วย  

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลการศึกษาได้เสนอให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของปัญหาขยะจากยางรถยนต์ที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน และปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งทำรายได้สำคัญประเภทหนึ่งของประเทศ โดยเสนอให้มีการใช้มาตรการด้านกลไกการตลาดในการจัดการ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ADB

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา