ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  ศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้
   

  โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ - เกิดขึ้นจากแนวคิดที่สถาบันฯ ต้องการลดของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งจากของเสียชุมชนและของเสียอุตสาหกรรม และจากการศึกษาในเรื่องของการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ของสถาบันฯ พบว่ายังมีของเสียและวัสดุเหลือใช้ที่สามารถจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึงร้อยละ 30-40 ของของเสียรวมในประเทศ จากข้อเท็จจริงนี้ ทำให้สถาบันฯ ริเริ่มศูนย์แลกเปลี่ยนเพื่อต้องการที่จะนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์หลักของศูนย์คือดำเนินการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างโรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียและโรงงานที่ต้องการนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของเสียหรือวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต และยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการให้แก่ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการนำวัสดุเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ศูนย์ยังจะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและบุคคลที่สนใจ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานจะเป็นผลดีแก่โรงงานทั้งสองฝ่ายเนื่องจากเป็นการลดปัญหาในการกำจัดขยะและเป็นการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเป็นการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด 

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการให้แก่สมาชิกและโรงงานที่สนใจเป็นระยะๆ
  2. จัดฝึกอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหล่อลื่นให้แก่โรงงานที่เกี่ยวข้อง
  3. แลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงาน
  4. จัดทำเอกสารวิชาการ เช่น คำศัพท์ด้านกากอุตสาหกรรม การวิจัยการใช้ประโยชน์ของเสีย

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2547; 36 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

NEPO

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา