ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การจัดทำคู่มือและฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบมลพิษโรงงาน
   

  โครงการการจัดทำคู่มือและฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบมลพิษโรงงาน

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถควบคุมดูแลและปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการคุมระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์น้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะอุตสาหกรรม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการศึกษาดูงานและการวิเคราะห์สารมลพิษในห้องปฏิบัติการ ด้วยหลักสูตรเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทั้งในระดับผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มปิโตรเคมี น้ำมันปาล์ม อาหาร และอิเล็คทรอนิค ฯลฯ

ผลกระทบต่อสังคม::

เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านภาวะมลพิษต่อชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ และที่สำคัญยิ่งคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมเอง และกับ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งนอกจากเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นฐานความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นในการประสานการแก้ปัญหาและร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในอนาคตต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2542 - 2544

ผู้สนับสนุนโครงการ::

Kenan Institute / ARC / Private sectors

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา