ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การจัดการของเสียในชุมชนขนาดเล็ก
   

  โครงการการจัดการของเสียในชุมชนขนาดเล็ก

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เนื่องจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 ได้เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมชุมชนและชนบทเข้าไปตั้งในชนบทได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดตามมาย่อมเป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาด้านขยะมูลฝอย ดังนั้นกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการจัดทำโครงการการจัดการของเสียในชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการจัดการทางสิ่งแวดล้อมและกำจัดของเสียสำหรับชุมชนขนาดเล็ก และหามาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่ศึกษาที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และพื้นที่ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินโครงการ สถาบันฯ ได้ชี้ให้ชุมชนเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการพัฒนาตามแผนและนโยบายของรัฐ โดยไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนขนาดเล็กในชนบทมีวิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี และเน้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การให้ความรู้แก่ชาวบ้านให้เห็นความสำคัญในการแยกมูลฝอย การจัดสร้างแหล่งรองรับมูลฝอยที่แยกแล้ว การส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสหกรณ์ในการรับซื้อวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การสร้างกลไกสำหรับพ่อค้าคนกลาง การส่งเสริมให้มีโรงงานแปรรูปของเสียและการตั้งกองทุนสนับสนุนการนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ และแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

ผลกระทบต่อสังคม::

  • จัดให้มีการประกวดหมู่บ้านรักษ์สะอาดเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  • ให้ความรู้และและอบรมการแยกประเภทมูลฝอยอย่างถูกวิธี
  • ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชนบท ซึ่งหน่วยงานของรัฐควรให้ความสำคัญเพื่อการป้องกันปัญหาในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2547; 10 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

MOPH

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา