ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  แผนงานการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษโรงงาน
   

  โครงการแผนงานการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษโรงงาน

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

จากผลการศึกษาโครงการประยุกต์ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษโรงงาน พบว่า เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมในการลดมลพิษสำหรับภาคอุตสาหกรรมมี 2 ประเภท คือ 1) การจัดเก็บค่าปล่อยมลพิษ (Emission Charge: EC) และ 2) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการมลพิษ (Pollution Management fee: PMF) เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เครื่องมือทั้งสองในการแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงาน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงว่าจ้างให้สถาบันฯเตรียมแผนปฏิบัติการการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์โดยมีเป้าหมายให้มีการนำใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในเดือนเมษายน 2544 ภายในแผนจะมีการเตรียมการด้านขั้นตอนของระบบค่าปล่อยมลพิษและค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการมลพิษ องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (รวมถึงหน่วยงานปฏิบัติตามแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังแผนเสร็จสิ้นหรือหลังการประกาศใช้) และกฏระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการนำใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า

ผลกระทบต่อสังคม::

  • ภาคอุตสาหกรรมไทยจะมีการใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่า และใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
  • ช่วยให้อุตสาหกรรมไทยสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
  • ปริมาณของเสียจากภาคอุตสาหกรรมลดลง
  • ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียอุตสาหกรรมจะได้รับการแก้ไข

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2547; 6 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

IP German

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา