ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  Research Co-operation on Air Pollution Monitoring Technology at Model Industrial Estate
   

  Research Co-operation on Air Pollution Monitoring Technology at Model Industrial Estate

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Japan Environment Management Association for Industry (JEMAI) และ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) เพื่อศึกษาถึงแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทและปริมาณมลพิษ และปัญหามลพิษในเขตอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่ศึกษาใน 3 พื้นที่ คือ 1) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2) กรุงเทพมหานคร และ 3) จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดของโครงการเน้นศึกษาและวิเคราะห์ในเรื่องของมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้สารเคมีในการผลิต นอกจากนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดการสำรวจข้อมูลมลพิษทั้งการจัดทำแบบสอบถาม และการเก็บฐานข้อมูลพิกัดของปล่องในโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งโมเดลทำนายประเภทของเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นๆ รวมถึงการเก็บมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการติดตามและตรวจสอบ

ผลกระทบต่อสังคม::

  • จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหามลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสมุทรปราการ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแก่การนิคมอุตสาหกรรมการติดตั้งเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
  • สามารถจัดทำฐานข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงต่อความรุนแรงของปัญหามลพิษทาง อากาศ
  • ได้มีการศึกษาศักยภาพของโรงงานในการมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอยู่ในวิสัยที่โรงงานสามารถมีส่วนร่วมได้ ดังนั้นโอกาสในการเกิดธุรกิจการติดตามตรวจสอบโดยบุคคลที่สามมีความเป็นไปได้

ระยะเวลาดำเนินงาน::

12 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

NEDO

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา