ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  ศึกษาแนวทาง มาตรการ และวิธีการดำเนินการในการฟื้นฟูและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
   

  โครงการศึกษาแนวทางมาตรการและวิธีการดำเนินการในการฟื้นฟูและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ศึกษาและกำหนดกรอบแนวทาง รวมถึงการจัดทำ คู่มือ 3 ฉบับขึ้น ได้แก่ (1) คู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินหรือน้ำใต้ดิน (2) คู่มือประเมินความเสียหายต่อมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินหรือน้ำใต้ดิน และ (3) คู่มือการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับความเสียหายจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินหรือน้ำ ใต้ดิน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการปัญหาจากการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายของมลพิษในดินหรือน้ำใต้ดินที่เหมาะสมต่อประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลกระทบต่อสังคม::

มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปใหทิศทางเดียวกัน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กุมภาพันธ์ 2552 - ตุลาคม 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสรวงระวี จันทร์หอม

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

  1. คู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินหรือน้ำใต้ดิน
  2. คู่มือประเมินความเสียหายต่อมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินหรือน้ำใต้ดิน และ
  3. คู่มือการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับความเสียหายจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินหรือน้ำ ใต้ดิน

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา