ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  Survey “Feasibility Study of Environmental Monitoring Company
   

  Survey Feasibility Study of Environmental Monitoring Company

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการ “Feasibility Study of Environmental Monitoring Company” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ของ the Mitsui Mineral Development Engineering Co., Ltd. (MINDECO) ร่วมกับ the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) เพื่อสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาระดับความร่วมมือและความเต็มใจของประชาชน โดยมีพื้นที่ศึกษาบริเวณโดยรอบการนิคมอุตสาหกรรมบางปูและการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ผลกระทบต่อสังคม::

  • เพื่อทราบทัศนคติของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในด้านการวางแผนหรือการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตควรเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเท่านั้น ประชาชนในพื้นที่ในฐานะเจ้าของควรมีบทบาทและรับรู้ถึงข้อมูล
  • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจให้แก่ประชาชนในความจำเป็นของการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทในการลดมลพิษและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เฝ้าระวังลำน้ำ
  • นำเสนอมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำที่เหมาะสมในอนาคตที่สอดคล้องกับปัญหามลพิษ
  • ได้จัดทำรายงานแยกตามแม่น้ำสายต่างๆ จำนวน 10 แม่น้ำ เพื่อให้ท้องถิ่นทราบถึงปัญหาและแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ และรายงานกำหนดมาตรการและแผนงานให้เหมาะสมในการลดมลพิษต้นทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน::

7 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

Mindeco

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา