ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การสำรวจและศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานเหตุรำคาญด้านกลิ่นจากสารพิษ
   

  โครงการการสำรวจและศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานเหตุรำคาญด้านกลิ่นจากสารพิษ

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานรำคาญด้านกลิ่นจากสารพิษ อันได้แก่ ไตรเมธิลเอมีน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สไตรีน และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานผลิต หลอม และหล่อพลาสติก โรงงานผลิตปูนขาวหรือการเผาหินปูน และโรงงานผลิตอาหารสัตว์และสะสมปลาป่นหรืออาหารสัตว์ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ราชบุรี ระนอง สงขลา และตาก โดยได้มีการศึกษาถึงความเป็นพิษและอันตรายต่อสุขภาพ วิธีป้องกันและแก้ไขเมื่อได้รับสารพิษ วิธีการกำจัดและควบคุมสารพิษที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานดังกล่าวแล้วยังได้ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านมาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสุขาภิบาล เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางกลิ่นที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหล่านี้

ผลกระทบต่อสังคม::

  • กำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญด้านกลิ่นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซไตรเมธิลเอมีน ซึ่งกรมอนามัยและราชการส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้บังคับในการควบคุมปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญของประชาชนได้ตามพระรามบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  • ฐานข้อมูลพื้นฐานของสารพิษและสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดสารพิษ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว หากมีการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาการในการกำหนดมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัย
  • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ทำการศึกษาโครงการนี้เป็นหน่วยงานแรก หลังจากนั้นทางกรมอนามัยได้มีการว่าจ้างหลายองค์กรทำการศึกษาแบบเดียวกันแต่ต่างอุตสาหกรรม โดยใช้รายงานของสถาบันฯ เป็นต้นแบบในการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินงาน::

2547; 8 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

MOPH

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา