ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  ศึกษารูปแบบและการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
   

 

โครงการศึกษารูปแบบและการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
(โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส)

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มมลพิษ กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มเมืองน่าอยู่)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ด้วยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม พร้อมพัฒนากระบวนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ในชุมชนเป้าหมาย 10 ชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน รวมทั้งการเสนอเชิงนโยบายสำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ในกรุงเทพมหานคร

ผลกระทบต่อสังคม::

  • กรุงเทพมหานครมีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ ได้แก่ แฟลตและคอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง และชุมชนแออัด
  • มีคู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
  • เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มีนาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการโครงการ::

คุณเบญจมาส โชติทอง

 
 

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด
"แบบฟอร์มการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนขยายผล 100 ชุมชน"
 

 

30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2556

 

19 เมษายน 2556
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการมูลฝอยเมืองแกลงและชุมชนตัวอย่างที่ดี

ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส

 

16-17 มีนาคม 2556
ชุมชนยิ้ม ณ สามแพร่ง

ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส

 

5 ธันวาคม 2555
Walk Rally ทำดี เพื่อพ่อ ครอบครัวสุขสันต์

ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส

 

2 ธันวาคม 2555
ครัวเรือนยิ้ม ชุมชนยิ้ม

ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส

 

20 กันยายน 2555
การศึกษารูปแบบและการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส

 

มีนาคม - เมษายน 2555
สำรวจและคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย

ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส

 

29 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา

ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใส



สิ่งพิมพ์ / บทความ

เอกสารการศึกษารูปแบบและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา