ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  Thailand State of Environment Report, 1995-1996
   

  Thailand State of Environment Report, 1995-1996

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

The objective of this project was to prepare a concise yet comprehensive report on the natural resources and environment situation in Thailand, designed for use both as a handbook and reference by government agencies, the private sector, non-governmental organizations and the general public. This report served to facilitate policy formulation, to focus the government’s and the private sector’s attention on urgent environmental problems and to stimulate the interest of the public in supporting and contributing to preserving the natural resources. In brief, the twofold objective were:

  1. To establish a systematic pattern for Thailand’s Environment Annual Report, and
  2. To complete the 1995 Thailand’s Environment Report as a pilot case.

The output of this project was a report on state of Thailand’s environment in 1995. The report consisted of three parts: 1) report of the current status of the environment, 2) the highlighted issues, and 3) statistical data.

ผลกระทบต่อสังคม::

รายงานฯ ช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการกำหนดนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐ ที่สอดคล้องกับปัญหา

ประชาชนสามารถใช้รายงานฯ เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาของรัฐที่ผ่านมา

ส.ผ. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานฯ ได้เรียนรู้รูปแบบในการจัดทำรายงานฯ ที่เป็นระบบ เพื่อพัฒนารูปแบบของรายงานฯ ต่อไป  

ระยะเวลาดำเนินงาน::

19 กุมภาพันธ์ 2539 - ธันวาคม 2539; 10 เดือน  

ผู้สนับสนุนโครงการ::

OEPP

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา