ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การสำรวจประสิทธิภาพในการจัดสารเคมีประเภทสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่ายในโรงงานอุตสาหกรรม
   

  โครงการการสำรวจประสิทธิภาพในการจัดสารเคมีประเภทสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่ายในโรงงานอุตสาหกรรม

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มีการนำสารประกอบอินทรีย์ประเภทที่ระเหยได้ (Volatile organic compounds; VOCs) มาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ประเภทนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของสารประกอบประเภทนี้จะมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจึงได้มีการศึกษาโครงการสำรวจประสิทธิภาพในการจัดสารเคมีประเภทสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่ายในโรงงานอุตสาหกรรม สารประกอบอินทรีย์ที่ทำการศึกษามีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ Trichloroethylene, Perchloroethylene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,2-Dichloroethane และ Methylene Chloride ซึ่งมีความสำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรม

และเพื่อให้การใช้สารเคมีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากสารเคมีเหล่านี้ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงกระตุ้นให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตที่ตรงกับความต้องการของโรงงานทั้งหลาย ซึ่งก่อให้เกิดความเหมาะสมในการนำใช้สำหรับประเทศไทย และเป็นการช่วยประเทศชาติในการส่งเสริมการใช้สารเคมีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการสิ้นเปลืองในการผลิตและการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ประกอบการและสภาวะแวดล้อมของประเทศ 

ผลกระทบต่อสังคม::

เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลประกอบในการศึกษาและวางแผนการช่วยเหลือภาคเอกชนที่มีความต้องการใช้สารเคมีและให้การช่วยเหลือทางด้านการจัดการด้านการใช้สารเคมีให้มีความเหมาะสมกับการผลิต ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมได้นำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำมาตรการวิธีการแก้ไขปัญหา VOCs ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือในการจัดทำคู่มือในการฟื้นฟูพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนให้มีคุณภาพดีขึ้น ในปัจจุบัน VOCs เป็นปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานให้ความสนใจ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

5 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

NEDO

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา