ผลงาน   >>  การลดการเกิดมลพิษ
   

 

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

การพัฒนาการผลิตและการบริโภคที่ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเกินความต้องการ ประกอบกับจำนวนประชากรของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 7,000 ล้านคน วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ   ทำให้มลพิษและของเสียต่างๆ ที่มีปริมาณสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง การเจ็บป่วยที่สูงขึ้น  ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค และการสูญเสียอื่นๆ ตามมา

สถาบันมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีบทบาทสำคัญในการจัดการเพื่อป้องกัน และควบคุมมลพิษของประเทศ ตั้งแต่การจัดทำแผนแม่บท แผนหลักปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศ ทั้งในระดับประเทศ และพื้นที่เฉพาะที่มีการปนเปื้อนไปแล้ว และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การจัดการคุณภาพน้ำ

ในปี 2539 สถาบันได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมมลพิษในการจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง โดยการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำและแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง 3 ลุ่มน้ำ การประมาณการคุณภาพน้ำในอีก 30 ปีข้างหน้าโดยการใช้ระบบสารสนเทศและแบบจำลองคุณภาพน้ำ Mike 11 เพื่อการศึกษาศักยภาพในการรองรับมลพิษของแม่น้ำทั้ง 3 แห่งและเพื่อเป็นการวางแผนการควบคุมการเติบโตของแหล่งกำเนิดมลพิษภายในลุ่มน้ำ

และในปี 2548 ได้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการฟื้นฟูและลดมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ในเวลาต่อมาได้มีโอกาสในการศึกษาวิจัยเชิงลึกในเชิงพื้นที่และได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ซึ่งเป็นงานหนึ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน) ในพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่วิกฤตเพื่อร่วมกันวางมาตรการในการป้องกันและฟื้นฟูแหล่งน้ำสำคัญ เช่น แม่น้ำบางปะกง ทะเลสาบสงขลา การทำงานลักษณะดังกล่าวใช้ความเชี่ยวชาญในสหวิชาเพื่อทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น ทำงานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน ฟาร์มสุกร เพื่อลดมลพิษโดยใช้หลักการ Cleaner technology ทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนเพื่อร่วมกันในการติดตามคุณภาพน้ำ สร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์และลดการปล่อยมลพิษ

มลพิษทางทะเล

การจัดทำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประกาศให้สาร Tri butyl tin (TBT) เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 และการทำฉลากสารเคมีบนผลิตภัณฑ์ที่มีสาร TBT ภายใต้ระบบ GHS เนื่องจากสารดังกล่าวมีการตรวจพบว่าปนเปื้อนในน้ำทะเลและแหล่งน้ำบางแห่ง และมีผลต่อหอยแมลงภู่

การจัดการมลพิษทางอากาศ

การบำบัดและกำจัดมลพิษทางอากาศเป็นงานที่ต้องใช้ต้นทุนสูง สถาบันจึงมุ่งการทำงานด้านนี้ไปที่การลดมลพิษก่อนที่มลพิษจะเกิดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการจัดการต้นทาง โดยส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดมีการประเมินตนเองว่าแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุดคือที่ใด และจะหาวิธีการหรือมาตรการในการลดได้อย่างไร  โดยเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่เหมาะสม ส่งเสริมการใช้สารทดแทน กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ลดการรั่วไหลและการสูญเสียในการผลิต การจัดการมลพิษ และการออกแบบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราทราบกันดีว่าแหล่งมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจาก 2 กระบวนการคือกระบวนการเผาไหม้และกระบวนทางผลิต ในส่วนการเผาไหม้สามารถลดการระบายมลพิษได้โดยการควบคุมให้เกิดการเผาไหม้เท่าที่จำเป็น เมื่อมีการเผาไหม้ควรเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ และการควบคุมการระบายที่ปล่อง ส่วนมลพิษจากกระบวนการผลิตสามารถลดได้โดยการลดการรั่วไหลของสาร การเกิดของเสียให้น้อยที่สุด การใช้สารเคมีที่เหมาะสม  สถาบันได้ใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานทั้ง 2 ประเด็น โดยเฉพาะด้านสารเคมีได้นำหลักการ PRTR, inventory, MSDS มาใช้ในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมในการบริหารจัดการสารเคมีภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากพารามิเตอร์พื้นฐาน เช่น SOx, NOx, ฝุ่น, Ozone และอื่นๆ แล้ว สถาบันได้เน้นการทำงานเชิงลึกไปที่สารในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds, VOCs) ซึ่งบางชนิดอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือรายโรงงานในการทำบัญชีสารเคมี วิธีการตรวจการรั่วไหล การควบคุมหากเกิดการรั่วไหล เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันสถาบันได้มุ่งเน้นการศึกษาไปยัง Non-point sources ของสาร VOCs ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญเช่นกัน อาทิ ร้านขายสี การใช้สารเคมีในภาคการเกษตรและภาคครัวเรือน เป็นต้น

ปัญหาจากการเผาในที่โล่ง (Open burning) เนื่องจากต้องการเกี่ยวหรือการปลูกใหม่ที่เร็วและสะดวกขึ้น ซึ่งมักจะกระทำในการปลูกข้าว ข้าวโพด น้ำตาล มันสำปะหลัง การเผาป่าเพื่อให้ได้เห็ดหรือผักหวาน รวมถึงการเผาขยะ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ การสูญเสีย อุบัติเหตุทางรถยนต์ ทั้งทำให้ทัศนวิสัยของเมืองเสียหายมีผลต่อการท่องเที่ยวและท้ายสุดมีผลต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ สถาบันได้ทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการจัดระเบียบการเผาของภาคการเกษตรในหลายจังหวัดตามความสามารถรองรับได้ของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่  รวมถึงการทำการเกษตรด้วยชีววิถีเพื่อลดการเผา  ลดหมอกควัน และลดโลกร้อน  

การจัดการสารเคมี

สารเคมีเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ  นอกจากการมีบทบาทนี้ในเรื่องมลพิษทางทะเลและมลพิษทางอากาศดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สถาบันยังได้จัดร่วมเป็นกรรมการในการจัดทำแผนการจัดการสารเคมี ให้กับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี

ขณะเดียวกันได้พัฒนารูปแบบมาตรการและเครื่องมือการจัดการมลพิษสำหรับภาคีต่างๆ ที่สำคัญเช่น ระดับท้องถิ่น ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการในเขตควบคุมมลพิษ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการนำตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรม

ในส่วนผู้ประกอบการ สถาบันได้พัฒนามาตรการและแนวปฏิบัติ การสาธิตใช้เทคโนโลยี และการสาธิตแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันยังดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนมีความรู้เรื่องอันตรายของสารเคมี การบูรณาการแนวคิดและหลักการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การลดภาวะโลกร้อน และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนแนวทางการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่าและยั่งยืน เข้าสู่หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน และงานลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นๆ และชุมชนรอบข้าง และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมมลพิษต่ำ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม

นอกจากงานสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงเนื้อหาสาระ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินงาน เครือข่ายความร่วมมือและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมแล้ว สถาบันยังได้จัดทำฐานข้อมูลการใช้สารเคมีในประเทศไทย รวมถึงการผลิต การนำเข้าและการส่งออก เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของการจัดการสารเคมีทั้งหมดในประเทศในช่วงปี 2550-2554 ภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดทำทะเบียนปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารพิษ ซึ่งผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดการมลพิษของประเทศต่อไป

 
 

ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนยิ้มสดใสสิ่งพิมพ์ / บทความ

อ่านได้ที่ : www.ebooktei.org

 1. การศึกษารูปแบบและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
 2. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด
 3. ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม : ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3)
 4. Top News on the Environment in Asia 2009
 5. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกัน และลดมลพิษอุตสาหกรรมชุมชน ขนมไทย
 6. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ อุตสาหกรรมชุมชน สปา
 7. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ อุตสาหกรรมชุมชนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
 8. รายงานสำหรับผู้บริหาร : โครงการลดเผา ลดหมอกควัน และลดโลกร้อน
 9. รายฉบับหลัก : โครงการลดเผา ลดหมอกควัน และลดโลกร้อน
 10. Executive Summary : The Reductions of Open Burning, Haze and Global Warming.
 11. โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบตรวจประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (รง.สำหรับผู้บริหาร)
 12. โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบตรวจประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (รง.หลัก)
 13. โครงการมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหาภาคและการปรับตัวของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
 14. โครงการศึกษาแนวทาง มาตรการ และวิธีการดำเนินการในการฟื้นฟู และประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม (รง.หลัก)
 15. โครงการศึกษาแนวทาง มาตรการ และวิธีการดำเนินการในการฟื้นฟู และประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม (รง.บริหาร)
 16. โครงการศึกษาแนวทาง มาตรการ และวิธีการดำเนินการในการฟื้นฟู และประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม (รง.ผนวก)
 17. คู่มือการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีเชิงบูรณาการ
 18. รู้จักกับการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีเชิงบูรณาการ
 19. ใต้เงาสีม่วงมาบตาพุดในมือใคร
 20. การสร้างกลุ่มความร่วมมือสีเขียว เพื่อพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา