ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  Basic Schemes for Pollutant Release and Transfer Register System : PRTR in Thailand
   

  Basic Schemes for Pollutant Release and
Transfer Register System : PRTR in Thailand

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

เป็นโครงการจัดทำฐานข้อมูลการใช้สารเคมีในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก และการผลิตในประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ภาพรวมของการจัดการสารเคมีทั้งหมดภายในประเทศระหว่างปี 2550-ปัจจุบัน การดำเนินงานของโครงการ ในรูปแบบ ขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือเพื่อสอบถามข้อมูลจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง การผลิต การใช้ การจัดเก็บและการนำเข้า-ส่งออกของสารเคมี และขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จากนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ผลกระทบต่อสังคม::

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ อย่างน้อยประเทศไทยก็น่าจะมีระบบการจัดทำ ทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ในประเทศขึ้น ซึ่งเป็นระบบข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ สู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศ น้ำ และดิน รวมทั้งข้อมูลการนำน้ำเสียและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไปกำจัดเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีที่สะอาดมาใช้ เพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดและลดการปลดปล่อยมลพิษ รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการมลพิษของหน่วยงานของรัฐได้อีกทางหนึ่ง

ระยะเวลาดำเนินงาน::

เมษายน - พฤษภาคม 2554

ผู้สนับสนุน::

กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย และองค์กรความร่วมมือใน การพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น (JICA)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

ดร.สุกัญญา สุทธิศรีสังข์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา