ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  การพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่า
   

  การพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่า

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ดำเนินการศึกษาเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่าซึ่งได้แก่ ซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สำคัญในการช่วยลดปริมาณขยะของประเทศ ลักษณะโครงการฯ จะเน้นการให้ความรู้และเพิ่มทักษะของผู้ประกอบอาชีพ เช่น การอบรมอาชีพเสริมจากสำนักพัฒนาชุมชน ให้ข้อมูลและวิธีการคัดแยก และจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี เป็นต้น พร้อมกับเสนอแนวทางและจัดทำคู่มือเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่า รวมถึงระบบและวิธีการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพ ระบบและวิธีประกันสุขภาพ กลไกการตลาด และการติดตามและประเมินผล

ผลกระทบต่อสังคม::

นอกเหนือจากการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อรายงานผลการศึกษาได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และได้จัดทำคู่มือให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่าโดยมอบให้แก่สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นเพื่อใช้ในการทำงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ::

ปี พ.ศ. 2547; 8 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

DEQP

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา