ผลงาน   >>  มลพิษ   >>  Strategic Plan for Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)during the 9th National Plan period (2002-2006)
   

  Strategic Plan for Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)during the 9th National Plan period (2002-2006)

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2545

ผลงานปี พ.ศ. 2544

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ผลงานปี พ.ศ. 2537

ผลงานปี พ.ศ. 2536

To assist the Department of Environmental Quality Promotion (DEQP) in preparing its next 5-year Action Plan. TEI suggested using a strategic, participatory planning technique to formulate this Action Plan.

ผลกระทบต่อสังคม::

  • สส.ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆ ในการจัดทำแผนการดำเนืนงานของหน่วยงาน (ในที่นี้ คือ แผนหลักและแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545-2549)
  • การปฏิบัติตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ จะสนองต่อความคาดหวังและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2544 - 2545

ผู้สนับสนุนโครงการ::

DEQP

 

 
 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ / บทความ

   
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา