ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว  >>  
รับสมัครโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 โรงงาน ฟรี! หมดเขต 28 มีนาคม 2555
   

 

รับสมัครโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 โรงงาน ฟรี!

หมดเขต 28 มีนาคม 2555

ภายใต้โครงการการพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

เชิญชวนโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมัครร่วมโครงการ “การยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ฯ เพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 โรงงาน ฟรี!

ด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอาหาร (NFI) ให้ดำเนินงานโครงการ “การยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้คำปรึกษาในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ ผ่านการจัดทำข้อมูลปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อไป โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 ทางสถาบันฯ จึงขอเชิญชวนกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมส่งใบสมัครเพื่อร่วมคัดเลือกเป็นโรงงานนำร่องในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 โรงงาน

โดยโรงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

  1. ค่าจ้างในการดำเนินงานของที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ให้กับโรงงานนำร่อง
  2. ค่าดำเนินการในการขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ TGO ประมาณ 30,000-35,000 บาท รายละเอียดต่างๆ

รายละเอียดต่างๆ โปรดดูในเอกสารดาวน์โหลด

โปรดส่งแบบฟอร์มใบสมัครมาที่ คุณพวงพันธ์ ศรีทอง หรือ คุณ กิตติวรรณ กิตปกรณ์สันติ

อีเมล : nong@tei.or.th และ kttiwan@tei.or.th

โทรสาร: 02 504 4826 - 8

สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 503 3333 ต่อ 308 หรือ 226

โปรดส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มีนาคม 2555

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์ / บทความ