ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว  >>  
สัมมนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจด้วยการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ :: 4 เมษายน 2555
   

 

สัมมนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจด้วยการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแคทรียา โรงแรม โนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ

ภายใต้โครงการการพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนโดยการ ให้คำแนะนำผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เพื่อส่งเสริม ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการให้คำแนะนำผ่านกระบวนการเรียนรู้และการให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม ในเรื่องการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตลอดจนการหาแนวทางการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และ แนวทางในการจัดการข้อมูลเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภท

ในการนี้ สถาบันฯ จะจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการจัดการคาร์บอนฟุตพรินท์”ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแคทรียา โรงแรม โนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและผู้เข้าร่วม สัมมนาจะได้รับแจก CD “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เบื้องต้น” ด้วย

ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนามายังสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ถึง คุณจันทนา โดดเสนา

โทรศัพท์: 0-2503-3333 ต่อ 308  โทรสาร : 0-2504-4826-8

Email : jantana@tei.or.th

ภายในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

สิ่งพิมพ์ / บทความ