ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน
   

 

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการบริการห้องพักโรงแรม

โครงการ“การจัดทำแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้านการบริการ”

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ดำเนินโครงการ พัฒนาแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้านการบริการ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอนุกรรมการเทคนิค ฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาควิชาการ จากสมาคมและองค์การเฉพาะทาง และผู้ประกอบการ ได้พัฒนาร่างข้อกำหนดเฉพาะ (Product category rule) สำหรับธุรกิจบริการโรงแรม เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับงานบริการโรงแรม 1 ฉบับ คือ (ร่าง) ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้านการบริการ ห้องพักโรงแรม

กรุณาส่งข้อคิดเห็นมายัง คุณจันทนา โดดเสนา ทางอีเมลล์ jantana@tei.or.th หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-504-4826-8 ตามแบบฟอร์ม
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. 

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกำหนดสำหรับประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับงานบริการงานพิมพ์

โครงการ“การจัดทำแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้านการบริการ”

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ดำเนินโครงการ พัฒนาแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้านการบริการ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอนุกรรมการเทคนิค ฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาควิชาการ จากสมาคมและองค์การเฉพาะทาง และผู้ประกอบการ ได้พัฒนาร่างข้อกำหนดเฉพาะ (Product category rule) สำหรับธุรกิจบริการงานพิมพ์ เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับงานบริการงานพิมพ์ 4 ฉบับ ได้แก่

  1. งานสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (การบริการ)
  2. งานก่อนพิมพ์ (การบริการ)
  3. งานพิมพ์และหลังพิมพ์ (การบริการ)
  4. สิ่งพิมพ์สำหรับธุรกิจ (ผลิตภัณฑ์)

กรุณาส่งข้อคิดเห็นมายัง คุณจันทนา โดดเสนา ทางอีเมลล์ jantana@tei.or.th หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-504-4826-8 ตามแบบฟอร์ม
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. 

 
 
ประชาสัมพันธ์

สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการบริการห้องพักโรงแรม

ดาวน์โหลด

  1. (ร่าง) ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้านการบริการ การบริการห้องพักโรงแรม PCR “Accommodation Service” (30 ก.ค. 2555)

สำหรับประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับงานบริการงานพิมพ์

ดาวน์โหลด

  1. งานสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (การบริการ)
  2. งานก่อนพิมพ์ (การบริการ)
  3. งานพิมพ์และหลังพิมพ์ (การบริการ)
  4. สิ่งพิมพ์สำหรับธุรกิจ (ผลิตภัณฑ์)

สิ่งพิมพ์ / บทความ