ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  
จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียที่ปลดปล่อยออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า  >>  
สัมมนาปิดโครงการ “จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียปล่อยออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และกระติกน้ำร้อน”
   

  สัมมนาปิดโครงการ “จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียปล่อยออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และกระติกน้ำร้อน”

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้อง ทิวลิป (ชั้น 1) โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินงาน โครงการ “จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียที่ปลดปล่อยออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า” เพื่อ 1) พัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory Database) ของของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 2) จัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม แยกรายกระบวนการผลิตย่อย (Inventory Data by Unit Process) ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน ประเทศไทย 3) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยทั้งที่เป็นบุคลากรที่ ทำงานเชิงลึกและระดับทั่วไปให้มีความรู้ มีประสบการณ์ และสามารถขยายผล LCA สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานให้เป็น ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของตนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน 2555 นั้น

ในการนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงานสัมมนาปิด โครงการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ “จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียที่ปลดปล่อย ออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องขยายเสียงพร้อม ลำโพง เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และกระติกน้ำร้อน” ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้อง ทิวลิป (ชั้น 1) โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จึงใคร่ขอเรียน เชิญท่านและบุคลากร ในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนามายังสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ถึง คุณจันทนา โดดเสนา

โทรศัพท์: 0-2503-3333 ต่อ 308 โทรสาร: 0-2504- 4826-8

อีเมล: jantana@tei.or.th

ภายในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555

 
 
ประชาสัมพันธ์

::ดาวน์โหลด

  1. กำหนดการและแบบตอบรับ
  2. จดหมายเชิญ
  3. แผนที่สถานที่จัดงาน

(ฟรี..ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพ์ / บทความ