ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  ส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์พรม ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
   

  โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์พรมผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “ส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์พรม ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร” เป็นโครงการที่ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์จากบริษัทนำร่อง ประกอบด้วย บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตพรม อุตสาหกรรมยางรถยนต์ และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร การวัดขนาดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สำหรับการดำเนินการติดเครื่องหมายคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ของบริษัทนำร่องและสรุปข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทาง (Guideline) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้แนวทางในการส่งเสริมหรือพัฒนากระบวนการให้การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับภาคอุตสาหกรรม
  2. สร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการให้เห็นถึงศักยภาพด้านการตลาดของฉลากให้มากขึ้น ด้วยการให้ความรู้กับผู้บริโภคเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหมายของเครื่องหมายและข้อมูลบนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยการสื่อประชาสัมพันธ์ และโฆษณา รวมถึงชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น ผลประโยชน์ด้านภาษี หรือเงินอุดหนุนจากภาครัฐให้กับหน่วยงานที่จัดซื้อ
  3. สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ด้านเทคนิคและข้อกำหนดทางเทคนิคกับผู้ประกอบการ - เพื่อวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สำหรับการดำเนินการติดเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัทนำร่องและสรุปข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทาง (Guideline) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน::

10 สิงหาคม 2552 - 9 มิถุนายน 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า บุญญนันท์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ