ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  
จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียที่ปลดปล่อยออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า

   

  จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียที่ปลดปล่อยออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

จัดทำโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Inventory Database) ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยโดยจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมแยกรายกระบวนการผลิตย่อย (Inventory Data by Unit Process) ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยทั้งที่เป็นบุคลากรที่ทำงานเชิงลึกและระดับทั่วไปให้มีความรู้ด้าน มีประสบการณ์ และสามารถขยายผล LCA สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของตนได้อย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบต่อสังคม::

  • ได้ฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของ อุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า 9 ฐานข้อมูลเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
  • ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการ จัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจาก การศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

พฤษภาคม 2555 - กันยายน 2555

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า  บุญญนันท์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สัมมนาปิดโครงการ “จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียปล่อยออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง เตาอบไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และกระติกน้ำร้อน”

สิ่งพิมพ์ / บทความ