ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  Developing GHG calculation methodology for Thai Palm oil Industry: Responsible for Cultivation Part
   

  Developing GHG calculation methodology for Thai Palm oil Industry: Responsible for Cultivation Part

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

จัดทำโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาวิธีการคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงการปลูกปาล์มน้ำมันโดยมีขอบเขตของการศึกษาตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยศึกษาพื้นที่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. มีวิธีคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
  2. มีวิธีการที่เหมาะสมในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
  3. มีข้อเสนอแนะในการวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของไบโอดีเซล ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าตลาดสหภาพ ยุโรปใน อนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

พฤษภาคม 2552 - พฤษภาคม 2554

ผู้สนับสนุนโครงการ::

GIZ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า บุญญนันท์

 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ