ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง
   

  โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

Build capacity at the national and subregional levels towards formulation of national sustainable development strategies (NSDS) and subregional sustainable development strategies (SSDS) respectively through a participatory process.

Assist in guiding the establishment / strengthening of a multistakeholder’s platform, at the national and subregional level to bring all the relevant stakeholders, such as government, business and civil society, to a common platform in order to prepare as well as implement NSDS and SSDS.

ผลกระทบต่อสังคม::

Thailand Environment Institute (TEI) is designated as the Subregional Focal Point (SFP) and will coordinate the implementation of the project at the subregional level in GMS in close coordination with the Project Secretariat (UNEP RRC.AP). The specific output under this MoU is a Subregional Sustainable Development Strategy (SSDS) report for GMS that include vision, goals, targets, objectives, and means of implementation for sustainable development in GMS.

ระยะเวลาดำเนินงาน::

10 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549

ผู้สนับสนุนโครงการ::

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP Regional Resource Center)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

Sustainable Development Strategy for Greater Mekong Subregion