ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  พัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร: การเลี้ยงสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
   

 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร: การเลี้ยงสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “พัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร: การเลี้ยงสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์” เป็นโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นมาตรการการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมตลอดจักรของอุตสาหกรรมการเกษตร : การเลี้ยงสัตว์ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในประเทศไทยซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นบุคลากรที่ทำงานเชิงลึกและระดับทั่วไปให้มีความรู้ด้าน LCA สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของตนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นการเตรียมพร้อมด้านข้อมูลในการจัดทำ Carbon Footprint และการพัฒนาสู่เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้ฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมการเกษตร: การเลี้ยงสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์” จำนวน 21 ฐานข้อมูลเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งใน ด้านการปรับปรุงกระบวนการเลี้ยงสัตว์ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
  2. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการเกษตร: การเลี้ยงสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์” ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โดย ผ่านการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจากการศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ตุลาคม 2552- กันยายน 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณมาลินี สุขสุอรรถ

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

ระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย