ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
   

 

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม 2 กลุ่ม ได้แก่ อาหารสุกร และอาหารไก่ จำแนกเป็นบัญชีรายการฯ 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหารสุกรรุ่น อาหารสุกรขุน อาหารสุกรอุ้มท้อง อาหารสุกรเลี้ยงลูก อาหารไก่เนื้อระยะเล็ก อาหารไก่เนื้อระยะรุ่น อาหารไก่เนื้อระยะขุน อาหารไก่ไข่อายุ 0-8 สัปดาห์ อาหารไก่ไข่อายุ 9-22 สัปดาห์ และอาหารไก่ไข่ระยะไข่  และพัฒนาบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในเรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และสามารถนำความรู้ไปใช้งานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ โดยผ่านความร่วมมือในรูปแบบของการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจากการศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ได้ฐานข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป  จำนวน 10 ฐานข้อมูลเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
  2. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการจัดตั้งคณะทำงานในโครงการฯ และผลจากการศึกษาวิจัยจะสามารถนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของวัสดุพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ::

พฤศจิกายน 2551 - ตุลาคม 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า  บุญญนันท์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ