ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การจัดทำโครงการสาธิตด้าน LCA – EcoDesign: แบตเตอรี่รถยนต์
   

 

โครงการการจัดทำโครงการสาธิตด้าน LCA – EcoDesign: แบตเตอรี่รถยนต์

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การจัดทำโครงการสาธิตด้าน LCA – EcoDesign: แบตเตอรี่รถยนต์” เป็นการจัดทำกรณีศึกษาการประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) ของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์  เพื่อจัดทำกรณีศึกษาการประยุกต์แนวคิดกับการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) และหลักการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) สำหรับการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ และสามารถนำผลการวิเคราะห์ด้าน LCA – EcoDesign:  แบตเตอรี่รถยนต์ ไปต่อยอด หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าของประเทศไทย
  2. บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้าน LCA – EcoDesign เพื่อพัฒนาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคตได้ต่อไป

ระยะเวลาโครงการ::

15 ธันวาคม 2551-12 มิถุนายน 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ:: 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า  บุญญนันท์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ