ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  โครงการการศึกษาการประเมินวงจรชีวิตการผลิตและการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังและอ้อย
   

 

โครงการการศึกษาการประเมินวงจรชีวิตการผลิตและการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังและอ้อย

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน และ กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อม)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการ “การศึกษาการประเมินวงจรชีวิตการผลิตและการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังและอ้อย” เป็นโครงการที่ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เอทานอลในเชิงปริมาณ เทียบกับการผลิตและการใช้น้ำมันเบนซิน เมื่อคิดจำนวนเป็นปริมาตรที่เท่ากัน โดยในการศึกษาจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์กับน้ำมันเบนซิน 95 โดยเปรียบเทียบกันทั้งในช่วงการผลิตในปริมาณที่เท่ากัน และเปรียบเทียบในช่วงการใช้งานที่ระยะทางเท่ากัน นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบตลอดทั้งสายโซ่การผลิต อาทิ เอทานอลจากมันสัมปะหลังเทียบกับกากน้ำตาล หรือ MTBE โดยเปรียบเทียบกันทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ โดยในภาพรวมการศึกษานี้สรุปได้ว่า การส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ เป็นนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศในเชิงสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. ผลการศึกษาทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำแนวทางการลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก การจัดระบบการขนส่ง การประเมินการใช้พลังงาน การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเอทานอลได้ในอนาคต
  2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังและอ้อย รวมทั้งข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระบวนการผลิต และข้อเสนอแนะด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงการผลิตและการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังและอ้อยจะเป็นประโยชน์ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้สนใจทั่วไป ในการใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนของประเทศต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กรกฎาคม 2549 – พฤษภาคม 2550

ผู้สนับสนุนโครงการ::

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร. พงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณวัชรพงษ์  ศิลาเลิศรักษา

 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ