ผลงาน   >>  การบริโภคอย่างยั่งยืน  >>  การศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์พรม
   

  โครงการการศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์พรม

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

โครงการการศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์พรม เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในลักษณะการให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พรม รวมถึงการจัดการระบบข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14048 และแนวทางการประยุกต์รวมกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ที่มีอยู่เดิม เพื่อประเมินความพร้อมในการดำเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์พรม NSF 140-2007 ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์พรมที่ยั่งยืน

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. มีรูปแบบและแนวทางในการบูรณาการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) และการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) เข้าไว้ด้วยกัน โดยพัฒนาข้อกำหนดและขอบเขตของระบบให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์พรมที่ได้ทำการศึกษาภายใต้โครงการฯ
  2. บุคลากรของบริษัท คาร์เปทอินเตอร์แนลชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกและสามารถนำแนวทางการประเมินไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน::

13 มกราคม 2552 - 12 พฤศจิกายน 2552

ผู้สนับสนุนโครงการ::

บริษัท คาร์เปทอินเตอร์แนลชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสุดกล้า  บุญญนันท์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ